Save Pirin

„Пирин“ е най-старият национален парк в България обявен като такъв през 1962г. Паркът е включен в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО.

Според Чл. 18. (1) от Закона за защитените територии, за национални паркове се обявяват територии, в чиито граници не попадат населени места и които включват естествени екосистеми с голямо разнообразие на растителни и животински видове и местообитания, с характерни и забележителни ландшафти и обекти на неживата природа.

Националните паркове се управляват с цел:

  1. поддържане разнообразието на екосистемите и защита на дивата природа;
  2. опазване и поддържане на биологичното разнообразие в екосистемите;
  3. предоставяне на възможности за развитие на научни, образователни и рекреационни дейности;
  4. създаване на предпоставки за развитието на туризъм, екологосъобразен поминък на населението и други дейности, съобразени с целите по т. 1 – 3.

Опазването на националните паркове такива каквито са- зелени, бели, естествени и диви, зависи от всички нас, които по някакъв начин ползваме тяхното природно богатство, красота и биологично разнообразие.

Официалната им охрана със сигурност не стига, за да ги опази от различните, ежедневни посегателства на местно ниво. За да успеем да ги запазим като цялост, всички ние трябва ясно да кажем, че няма да се доверим на инвеститори, които се опитват да заграбват държавна собственост, да откъсват парчета от парка, да заобикалят законите, да използват подкупни експерти и платени организации или работят активно за лобистки поправки в законите за опазване.

Видял съм много защитени територии по целия свят и мисля, че нашите три национални парка – Рила, Пирин и Централен Балкан са изключително представителни образци за природата на Балканския полуостров. Целта на създаването им е именно такава- да съхранят максимално дълго естествения вид на съществуващите природни местообитания и богато биологично разнообразие в тази част на Европейския континент. Всяко строителство, стопански сечи или разширяване на зоните за туризъм намаляват техните качества и застрашават устойчивостта на естествените им екосистеми.

Готовността ми за реакция и протест се захранва от високата ми нетърпимост ми към всяка явна или скрита инициатива, която отслабва режимите за защита на най-красивите ни и запазени кътчета дива природа. Оставянето на вратички, завоалиране и неясно формулиране на режимите в основния документ, по който се управляват парковете- Плана за управление не е обикновено техническо недоглеждане, а съзнателен акт за облагодетелстване на точно определени частни интереси.

Според текстове в публикувания проект на актуализирания „План за управление“ на НП „Пирин“, има сериозно основание да считаме, че ще бъдат сериозно нарушени ключовите цели за устойчивото управление на парка- планират многократно увеличаване на зоната за туризъм, предвиждат стопански сечи, от текстовете изчезва изричната забрана за ново строителство.