Пътят в Кресненското дефиле

Кресненското дефиле е район с изключително високо биологично разнообразие, важен миграционен коридор и защитена Натура 2000 зона.

Основни факти за дефилето

Дължина ок. 18 km
Надморска височина Средна 475 m , минимална 240m / максимална 1000m
Климат Субсредиземноморски
Температури средногодишна температура = 13°C
брой дни с температури над 5°C = 290 дни годишно
Слънчева радиация Най-висока в България!
Валежи 550 mm годишно

Кресненското дефиле е:

  • Биологично най-разнообразния район в България- установени са 3300 вида (1/10 от видовото богатство на България), но вероятно в района се срещат повече от 4500 вида животни.
  • Естествен биокоридор за наземни миграции и прелети от север на юг, изток и запад и обратно.
  • Убежище на много ендемични и субендемични видове животни и растения.
  • Част от преходната зона между Евросибирската и Медитеранската подзона на Палеарктика.
  • Северна граница за разпространението на много южни видове животни и растения в България.
  • Защитена зона по NATURA 2000- BG000366 Кресна-Илинденци
  • Орнитологично важно място BG0002003 Кресна
  • Херпетологично важно място.
  • Попадат резерват Тисата(574.5 ha) и защитена местност Моравска (184.5 ha)

Въпреки малката си площ, резерват „Тисата“ заема водещо положение в страната по брой гнездещи птици. С регистрираните 103 вида, „Тисата“ изпреварва орнитологично много богати резервати като „Атанасовско езеро“ (с 62 гнездещи вида) и „Сребърна“ (с 54 вида), а дори и природни паркове („Рилски манастир“ – 97 вида, „Шуменско плато“ – 90 вида) и национални паркове като „Рила“, където са регистрирани да гнездят 99 вида птици.

През Кресненското дефиле преминава европейския транспортен коридор Е79. Според изследвания проведени през 2003 и 2013г. за смъртността на пътя вследствие на трафика е налице огромно намаляване на числеността на загиналите на пътя гръбначни животни:

Група 2003 2013 Notes
Земноводни 375 (12%) 14 (7%) 27 пъти намаление
Влечуги 1822 (57%) 76 (36%) 24 пъти намаление
Птици 215 (7%) 38 (18%) 5,7 пъти намаление
Бозайници 759 (24%) 85 (40%) 9 пъти намаление
Общо жертви 3171 213 19 пъти намаление

Според направената оценка през 2003г., това са само минималните бройки за жертвите по този път. Реалното число вероятно е не по-малко от 9000 гръбначни животни за шест месеца.

Според мнението на над 100 учени от БАН, университети и екологични организации, предстоящият доклад за оценка на изпълнимите към днешна дата алтернативи за строеж на бъдещия път, задължително трябва да оцени и варианта за пълно изнасяне на трафика извън Кресненското дефиле.

3.08.2017- Боян Петров и Любомир Попйорданов разказват за „Локации с кауза: Кресненско дефиле

28.04.2017- последни новини по казуса със строежа на новия път „Да разцепиш Кресна

22.09.2016– интервю за ДНЕВНИК „Трафикът трябва да бъде изнесен извън Кресненското дефиле

Повече за кампанията, която цели цялостно изкарване на транзитния трафик от дефилето може да прочетете тук.

3.04.2017интервю за предаването „Тази сутрин“ по bTV